Kategorie

Najczęściej kupowane

Regulamin sklepu internetowego QUEEN2

 

§ 1.
Postanowienia wstępne

 1. Właścicielem Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.queen2.pl są: Edward Tyczka i Sławomir Groszek, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą "Queen2" z siedzibą w Wieluniu, przy ul. Kopernika 3, 98-300 Wieluń, wpisani do Ewidencji Działalności Gospodarczej przez Urząd Miejski w Wieluniu pod numerami: 8565 i 3623; NIP: 832-20-25-228 , REGON: 100506162.

 2. Kontakt ze Sprzedającym odbywa się:

  1. Poprzez wiadomości e-mail pod adresem poczty elektronicznej: queen2wielun@vp.pl

  2. Poprzez formularz „szybki kontakt” dostępny na stronie internetowej

  3. Telefonicznie pod numerem: (043) 843 14 77 lub 507 059 209 od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach 09:00 – 15:00 oraz w soboty w godzinach 9:00-13:00.

  4. Osobiście, pod adresem: ul. Kopernika 3; 98-300 Wieluń

§ 2.
Definicje

 1. Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

 2. Formularz Zamówienia – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności

 3. Klient - każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

 4. Konsument - Klient będący osobą fizyczną dokonujący z przedsiębiorcą (w szczególności ze Sprzedającym) czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 5. Moje Konto - miejsce dostępne dla Usługobiorcy po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. zamówienie, śledzenie stanu realizacji zamówienia, przeglądanie historii zamówień, zmianę danych osobowych.

 6. Produkt – dostępna w sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Klientem i Sprzedającym

 7. Przedsiębiorca - Klient wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.),

 8. Regulamin - Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną,

 9. Sklep - Sklep Internetowy Queen2, dostępny pod adresem internetowym: www.queen2.pl

 10. Sprzedający - Właściciel Sklepu Internetowego Queen2, o którym mowa w §. 1 ust. 1 Regulaminu;

 11. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedającym

 12. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie

 13. Zamówienie- oświadczenie woli klienta składane za pomocą formularzu zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedającym

§ 3.
Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu korzystania ze Sklepu Internetowego Queen2 w celu zawarcia Umowy Sprzedaży oraz jej realizacji.

 2. Zamówienia, w sposób określony w §. 7., można składać po dokonaniu rejestracji lub bez dokonywania rejestracji. W przypadku dokonywania zakupów bez uprzedniej rejestracji nie jest tworzone "Moje Konto".

 3. Klient, który dokonał rejestracji, może złożyć zamówienie po zalogowaniu się na "Moje Konto" podając adres e-mail i hasło.

 4. Zamówienia realizowane są na terytorium Polski.

§ 4.
Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Klient powinien posiadać:

  1. Komputer bądź inne urządzenie z dostępem do internetu

  2. Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2.0,

  3. Włączoną obsługę Java Script,

  4. Aktywny adres e-mail.

§ 5.
Rejestracja, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Rejestracja jest dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Usługobiorcy tworzone jest indywidualne "Moje Konto".

 2. Klient może także dokonywać zakupów w Sklepie bez rejestracji, jednakże w takim przypadku rezygnuje z utworzenia "Mojego Konta" i funkcjonalności do niego przypisanych.

 3. Klient, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny. Do rejestracji niezbędne jest podanie: aktywnego adresu e-mail oraz ustawienie hasła.

 4. W trakcie rejestracji możliwe jest także podanie danych do wysyłki. W przypadku, gdy formularz wypełnia Klient są to:

  1. imię i nazwisko,

  2. adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),

  3. numer telefonu.

 5. Jeżeli formularz rejestracyjny wypełnia Przedsiębiorca do wysyłki zakupionych towarów należy podać:

  1. firmę,

  2. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),

  3. adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),

  4. imię i nazwisko osoby do kontaktu,

  5. numer telefonu.

 6. Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 7. Właściciel może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeżeli Klient nie wykazywał aktywności w Sklepie, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na "Moje Konto" w ciągu 2 lat od ostatniej aktywności.

 8. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Usługobiorcy dostępu do "Mojego Konta" oraz jego usunięciem.

 9. Właściciel może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:

  1. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu,

  2. działalność Usługobiorcy jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,

  3. otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,

  4. uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Usługobiorcę o zamiarze uniemożliwienia dostępu do usługi "Moje Konto",

  5. Klient dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,

  6. Klient w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,

  7.podane przez Klienta dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.

 10. Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 10 lit. g. należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych).

 11. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Usługodawcę zostanie przesłane na podany w usłudze "Moje Konto" adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem "Mojego Konta". Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Usługobiorcę może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu w osobnej zakładce strony internetowej Sklepu lub poprzez usunięcie "Mojego Konta".

 12. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.

 13. Termin wypowiedzenia umowy w przypadkach wskazanych w ust. 8 i 10 wynosi 14 dni.

 

§ 6.
Ceny i dostępność produktów

 1. Ceny na stronie Sklepu Internetowego Queen2 zamieszczone w opisie produktu:

  1. zawierają podatek VAT;

  2. nie zawierają kosztów wysyłki ani ewentualnych opłat celnych;

  3. podawane są w polskich złotych

 2. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest Klientowi po dokonaniu przez Klienta wyboru formy płatności i formy dostawy zamówienia.

 3. Sklep Internetowy Queen2 zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w jego ofercie oraz ogłaszania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Niemniej wprowadzane zmiany nie będą odnosiły skutku odpowiednio w stosunku do Klientów, z którymi została zawarta umowa sprzedaży lub którzy rozpoczęli udział w akcji promocyjnej oraz wyprzedaży.

 4. Dokładamy wszelkich starań aby prezentowany asortyment oraz informacje o nim był jak najbardziej aktualne. Nie jest jednak podstawą do roszczeń prawnych sytuacja, gdy dany produkt nie jest dostępny (oczekiwanie na dostawę, sprawdzenie towaru na zamówienie).

 5. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w sklepie lub u jego dostawców. W przypadku możliwości częściowej realizacji zamówienia - klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany. Może wtedy podjąć decyzję o dalszym sposobie realizacji zamówienia bądź odstąpieniu od Umowy.

 

§ 7.
Składanie zamówienia, zawarcie umowy sprzedaży

 1. Składanie zamówień w Sklepie Internetowym Queen2 jest możliwe przez dwadzieścia cztery godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej: www.queen2.pl. Klient składa zamówienie wskazując na produkt, który chce zakupić, za pomocą opcji "Dodaj do Koszyka", a następnie, podczas dalszych kroków w procesie składania zamówienia, wskazuje sposób dostawy oraz wybiera formę płatności.

 2. Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 121; dalej: Kodeks cywilny). Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

 3. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia (oferty) przez Klienta i jego akceptacji przez Sprzedającego.Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

 4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez:

  - udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego,

  - przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. §7.3.

  - dołączanie do przesyłek dowodu zakupu

  - treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy

 

 1. W zamówieniu (ofercie) Klient wskazuje:

  1. zamawiany towar (zamawiane towary),

  2. dane teleadresowe, które umożliwią potwierdzenie zamówienia oraz wysyłkę zamówionych towarów (imię i nazwisko, adres wysyłki, adres e-mail oraz numer telefonu),

  3. sposób dostawy,

  4. formę płatności.

 2. Każdy Klient korzystający z usługi "Moje Konto" w Sklepie Internetowym Queen2 ma dostęp do karty zamówienia, gdzie na bieżąco może śledzić jego status.§ 8.
Modyfikacja i rezygnacja z Zamówienia

 1. Po złożeniu zamówienia, a nawet po zawarciu umowy sprzedaży, pod warunkiem, że nie została ona zrealizowana, Klient może zgłosić chęć modyfikacji kontaktując się ze Sprzedającym telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. Zmiana zamówienia lub umowy sprzedaży musi zostać potwierdzona przez pracownika Sklepu.

 2. Zmiany mogą dotyczyć: rezygnacji z części zamówienia, zamiany wybranych produktów w ramach zamówienia na inne produkty lub dodania do niego kolejnych produktów, zmiany w sposobie lub adresie dostawy zamówienia, bądź też zmiany danych na fakturze.

 3. Po złożeniu zamówienia Klient może je odwołać. Po zawarciu Umowy Sprzedaży a przed dostarczeniem towaru Klient może odstąpić od umowy do czasu nadania przesyłki przez Sprzedającego. Aby odwołać zamówienie lub odstąpić od umowy sprzedaży Klient powinien skontaktować się ze Sprzedającym telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. Potwierdzenie odwołania zamówienia lub odstąpienia od umowy sprzedaży zostanie wysłane do Klienta za pomocą poczty elektronicznej.

 4. Postanowienie ust. 3 nie ogranicza ani nie wyłącza uprawnień Konsumenta do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość określonych w przepisach ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).

 5. W przypadku odwołania zamówienia lub odstąpienia od umowy, jeżeli zapłata za towar została dokonana z góry, zwrot należności nastąpi w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania odpowiednio oświadczenia o odwołaniu zamówienia lub odstąpienia od umowy sprzedaży dokonuje zwrotu płatności.

 

§ 9.
Sposoby dostawy i płatności

 1. Sklep Internetowy Queen2 oferuje następujące formy dostawy/odbioru zamówionych produktów:

  1. Odbiór osobisty w Sklepie Queen2 (Kopernika 3;98-300 Wieluń),

  2. Poczta Polska List Polecony,

  3. Poczta Polska (PocztexKurier48/ PocztexKurier48 Pobranie),

  4. Przesyłka Kurierska (zwykła/ pobraniowa),

 2. Wysyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej i Poczty Polskiej Sklep realizuje we wszystkie dni robocze

 3. Koszt dostawy jest obliczany i wyświetlany przez system w drugim etapie procesu składania zamówienia ("Wybór sposobu dostawy").

 4. Przy zamówieniu, w ramach którego łączna wartość produktów przekracza kwotę 400 zł przesyłka zostanie dostarczona przez firmę kurierską na koszt Sklepu Internetowego Queen2.

 5. Sklep Internetowy Queen2 oferuje następujące formy płatności za zamówione produkty:

  1. Płatność przy odbiorze - zapłata powinna nastąpić do rąk osoby dostarczającej towar,

  2. Przelew (przedpłata na konto bankowe sklepu) zapłata powinna nastąpić w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy, numer konta: 92 1050 1937 1000 0092 0263 2395 BANK ING

  3. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym

§ 10.
Realizacja zamówienia i dostawa

 1. Termin realizacji zamówienia jest każdorazowo wskazywany w trakcie zawarcia umowy sprzedaży. Zwykle czas realizacji zamówienia wynosi do 3 dni (często zamówienie jest realizowane w tym samym dniu, w którym zostało złożone).

 2. Sklep Internetowy Queen2 nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru wynikające wyłącznie z podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu dostawy. W przypadku gdy paczka zostanie zwrócona przez dostawcę do naszego Sklepu - klient zostaje obciążony kosztami transportu.

 3. Jeśli w magazynie zabraknie co najmniej jednego z produktów objętych zamówieniem Klienta lub domówienie ich od dostawców nie będzie możliwe w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sklep Internetowy Queen2 skontaktuje się z Klientem z prośbą o podjęcie decyzji dotyczącej dalszego postępowania.

 4. Jeżeli Sklep Internetowy Queen2 nie może zrealizować zamówienia z tego powodu, że przedmiot umowy nie jest dostępny może odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia.

 5. Wysyłany towar jest fabrycznie nowy, rozpakowywany jest przed wysyłką jedynie w celu sprawdzenia stanu technicznego i uniknięcia błędów w realizacji zamówienia. Sklep InternetowyQueen2 nie wysyła towaru używanego bądź z ekspozycji

 6. Klient odbierając przesyłkę powinien ją rozpakować i sprawdzić czy nie wystąpiły podczas transportu uszkodzenia mechaniczne. W razie stwierdzenia takiego uszkodzenia należy niezwłocznie spisać z kurierem lub listonoszem protokół szkody oraz zawiadomić o zaistniałym fakcie pracownika Sklepu.

 7. W ramach każdej zrealizowanej transakcji Sklep Internetowy Queen2 przesyła Klientowi dowód zakupu - paragon. Klient, który chciałby otrzymać dowód zakupu w postaci faktury powinien poinformować o tym podczas składania zamówienia.

 

§ 11.
Odstąpienie od umowy sprzedaży zawartej na odległość

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

 2. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia rejestracji w Sklepie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

 3. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:

  1. wiadomością e-mail, na adres queen2wielun@vp.pl,

  2. w formie pisemnej, na adres Kopernika 3; 98-300 Wieluń

 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zawierać następujące dane:
  [Adres sprzedającego]
  Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów], numer zamówienia
  Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] .
  Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]
  Adres: [adres kupującego]
  Data: [data odstąpienia od umowy]
  Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]

 5. Sprzedający niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Konsumenta adres e-mail.

 6. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:

  1. dodatkowych koszów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego,

  2. bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru),

  3. kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.

 7. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

  8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;

  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

  13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 8. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest zobowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni na adres Sklepu. Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów. Dla zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

 9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie nie zniszczonym.

 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Odstąpienie od umowy może mieć miejsce tylko w przypadku, gdy odesłany towar nie został zniszczony.

 11. Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem §11.6.1. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 12. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 13. Obowiązek dostarczenia sprzętu do Sklepu spoczywa na Konsumencie. Sprzęt należy dostarczyć na adres Sklepu: Queen2; Kopernika 3; 98-300 Wieluń§ 12.
Zasady reklamacji (zgłoszenie niezgodności towaru z umową)

 1. Sprzedający ma obowiązek dostarczenia towaru w stanie wolnym od wad.

 2. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W razie stwierdzenia występowania wady rzeczy sprzedanej Sprzedający ponosi odpowiedzialność określoną w szczególności w przepisach art. 556 i 5561-5563 Kodeksu cywilnego.

 3. Zgłoszenie reklamacyjne niezgodności towaru z umową powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zawierać:

  1. imię i nazwisko,

  2. numer zamówienia,

  3. opis wady towaru,

  4. datę zakupu.

 4. Zgłoszenie reklamacyjne nieprawidłowości świadczenia usług drogą elektroniczną powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zawierać:

  1. imię i nazwisko,

  2. opis nieprawidłowości z podaniem okoliczności, daty wystąpienia i w miarę możliwość treści komunikatu o błędzie,

  3. wskazanie nazwy oraz wersji przeglądarki internetowej oraz nazwy i wersji systemu operacyjnego Usługobiorcy.

 5. Zastosowanie się do ust. 3 lub 4 będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji.

 6. Reklamacje można składać mailowo pod adresem: queen2wielun@vp.pl, telefonicznie pod nr telefonu: 43 843 14 77 lub 507 059 209 , listownie pod adresem: Queen2; Kopernika 3; 98-300 Wieluń

 7. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty jej złożenia.§ 13.
Warunki gwarancji

 1. Towary sprzedawane przez Sklep Internetowy Queen2 mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta towaru, dystrybutora bądź Sklepu Queen2, opierającą się na warunkach zawartych w umowie gwarancyjnej dostarczonej wraz z zamówieniem..

 2. Informacja o tym, czy dany Produkt jest objęty gwarancją zamieszczana jest w opisie konkretnego Produktu.

 3. W przypadku towaru, na który udzielona jest gwarancja, Klient może reklamować nieprawidłowości dostarczonego towaru korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji.

 4. Gwarancja nie obejmuje wszelkiego rodzaju przypadkowych lub celowych uszkodzeń, a także uszkodzeń spowodowanych niedbałym i niewłaściwym użytkowaniem.

§ 14.
Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).

 2. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem będącym jednocześnie Konsumentem

zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.12.2014 r.

 

Życzymy udanych zakupów
- obsługa sklepu Queen2.pl


Menu